سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ط تبصـره ۹ قانون بودجه سال ۹۷، شرکت‌های سودده، بانک‎ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل۴۰% از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا در قالب مواردی که آیین‌نامه مذکور مشخص کرده است، از طریق دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری هزینه شود.

به همین منظور سامانه‌ای تحت عنوان «ساتع» راه‌اندازی و از تمامی شـرکت‌ها و مؤسـسات فوق خواسـته شده است که اولویت‌های پژوهشی خود را در آن ثبت نمایند. بدین‌ترتیب، تاکنون ۴۹۱ اولویت پژوهشی از ۴۴ شرکت به شرح فایل پیوست در سامانه بارگذاری شده است.

با توجه به این‌که سامانه یاد شده فرصت مناسبی برای واحدهای فناور مستقر در پارک است، خواهشـمند اسـت در اسـرع وقت به سامانه مراجعه و با انتخاب اولویت مورد نظر خود از بین اولویت‌هـای ثبت شـده، پیشـنهاده مربوطه را از طریق سامـانه به شـرکت‌هـا ارسال فرمایید تا پس از طی مراحل قانونی، قرارداد نهایی بین دانشگاه/مرکز و شرکت منعقد گردد.