نشست یک روزه انتقال تجربه تجارت با چین

نشست یک روزه انتقال تجربه تجارت با چین

پـارک فنـاوری پـردیس در نظر دارد، با هدف آشـناسازی شـرکت‌هـای فنـاور و دانـش‌بنیـان کشـور بـا مبـادلات تجـاری بین‌المللـی در موضوعاتی مانند جستجوی شریک تجاری، فرآیندهای خرید، واردات و صادرات، بازارسـازی و بازاریـابی، حمل و نقل و موضوعات مرتبط، مرکز توسـعه کسـب و کـار فنـاوریری، نشستی آموزشی با عنوان «نشست یک روزه انتقال تجربه تجارت با چین» با ارائه رئیس دفتـر متخصصـین ایران و چین و مشاور بازرگانی شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کند. برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت کرده و از طریق لینک ثبت نام در این نشست شرکت کنید.

محل برگزاری: برج فناوری پارک فناوری پردیس

زمان برگزاری: روز یکشنبه ۱۸ آذرماه ۹۷