برگزاری جلسه با مرکز علوم اسلامی نور
برگزاری جلسه پارک با سازمان نهضت سوادآموزی
برگزاری جلسه با دانشگاه علوم پزشکی
برگزاری جلسات شورای مدیران پارک در خرداد
برگزاری جلسه با دانشگاه علمی و کاربردی مهر البرز
برگزاری فراخوان ایده پردازی در حوزه امداد و نجات
برگزاری جلسه سی و هفتم شورای فناوری پارک