وزرات عتف در راستای اجرای دولت الکترونیک
فراخوان همکاری دفتر هدایت شغلی
برگزاری نمایشگاه Techno Med Expo
تغییر حساب درآمد اختصاصی پارک
پنجمین شماره نشریه نان آفرینان
برگزاری رویداد ملی سرمایه‌گذاری آفرینه