برگزاری ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت
استارتاپ فکتوری در پارک تربیت مدرس
برگزاری رویداد دوره عیار
برگزاری رویداد ملی سرمایه‌گذاری