درخواست همکاری در برگزاری رویداد روز نفت در دانشگاه
برگزاری کارگاه مدیریت نوآوری