برگزاری ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت
برگزاری رویداد دوره عیار
برگزاری رویداد ملی سرمایه‌گذاری
برگزاری سیزدهمین اسمارت‌گپ
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های بازرگانی
برگزاری وبینار تأمین مالی برای نوآوری
برگزاری طرح چالش هفته
برگزاری رویداد Disas-Tech