برگزاری ششمین جشنواره علم برای همه
برگزاری سلسله رویدادهای الوبیزنس