برگزاری نهمین ‌دوره‌ نمایشگاه ایران‌ ساخت
برگزاری وبینار ساخت ذهنیت کارآفرینی
برگزاری کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری
تقویم آموزشی پاییز آکادمی کانون پتنت ایران