کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار
رویداد فناورانه خودروهای آینده
وبینار مسیر نوآوری و کارآفرینی
برگزاری رویداد ستاپ
برگزاری رویداد پیوند
برگزاری پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی