وبینار آموزشی مالکیت فکری و ثبت پتنت
وبینار آموزشی طراحی کاربر محور
وبینار اصول و فنون مذاکره و زبان بدن