مراکز رشد گردآفرید

با ما در فضای فناوری تنفس کنید.

مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در ساختمان گردآفرید واقع در خیابان کارگر شمالی، نبش خیابان گرد آفرید و خیابان هیأت قرار گرفته است. این مجموعه دارای شش کارگروه تخصصی به شرح زیر است:

حوزه تخصصی فناوری؛
حوزه تخصصی علوم پایه؛
حوزه تخصصی سلامت و پزشکی؛
حوزه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی؛
حوزه تخصصی هنر؛
و حوزه تخصصی علوم انسانی.