مصاحبه با شرکت ایرانیان تجهیز سینا
قسمت دوم از فصل ششم پادکست‌های پارک
قسمت اول از فصل ششم پادکست‌های پارک
قسمت دوم از فصل پنجم پادکست‌های پارک
قسمت اول از فصل پنجم پادکست‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس