درخواست رزرو اتاق کنفرانس

پیش از رزرو، با مراجعه به تقویم اتاق کنفرانس از خالی بودن اتاق اطمینان حاصل کنید؛ تأیید رزرو طی دو روز کاری به ایمیل شما ارسال و در تقویم اتاق کنفرانس ثبت خواهد شد.

اتاق کنفرانس ساختمان گردآفرید

هزینه رزرو برای بیش از ۲ ساعت در هفته برای متقاضیان داخل پارک، به ازای هر ساعت اضافه ۳۰ هزار تومان و برای متقاضیان خارج از پارک نیز با تایید محتوای دوره توسط روابط عمومی، هر ساعت ۱۰۰ هزار تومان است.

اتاق کنفرانس ساختمان پویش

هزینه رزرو برای بیش از ۲ ساعت در هفته برای متقاضیان داخل پارک، به ازای هر ساعت ۱۰۰ هزار تومان و برای متقاضیان خارج از پارک هر ساعت ۲۰۰ هزار تومان است.

نحوه پرداخت

مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس واریز و اسکن فیش را از طریق فرم زیر بارگذاری کنید؛ اصل فیش واریزی یا پرینت صورت‌حساب اینترنتی را به کارشناس روابط عمومی تحویل فرمایید.

نام حساب: درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس نزد بانک مرکزی شعبه ریالی

شماره‌حساب: ۴۰۰۱۰۶۶۷۰۳۰۴۰۴۵۰

شماره شبا: IR ۰۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۶۷۰۳۰۴۰۴۵۳

به‌منظور تائید رزور با کارشناس روابط عمومی تماس بگیرید.

۰۲۱-۹۱۰۸۲۱۰۰، داخلی ۴۰۵۲ (خانم قهرمانی)

رزروهای بیش از دو ساعت و متقاضیان خارج از پارک صرفأ در صورت قرار دادن اسکن فیش در فرم زیر، تایید خواهند شد.

نام واحد متقاضی (الزامی)

نام و نام خانوادگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

محل مورد درخواست (الزامی)

توجه: بدون اعلام دقیق ساعت شروع و پایان، رزرو شما انجام نخواهد شد

تاریخ یا تاریخ‌های درخواست به همراه ساعت شروع و پایان (الزامی)

فیش واریزی