درخواست اتاق کنفرانس یا VIP

پیش از رزرو، با مراجعه به تقویم اتاق کنفرانس یا اتاق VIP از خالی بودن اتاق اطمینان حاصل کنید؛ تأیید رزرو طی دو روز کاری به ایمیل شما ارسال و در تقویم اتاق کنفرانس ثبت خواهد شد.

اتاق کنفرانس و vip ساختمان گردآفرید

هزینه رزرو برای بیش از ۲ ساعت در هفته برای متقاضیان داخل پارک، به ازای هر ساعت اضافه 30 هزار تومان و برای متقاضیان خارج از پارک نیز با تایید محتوای دوره توسط روابط عمومی، هر ساعت 100 هزار تومان است.

اتاق کنفرانس ساختمان پویش

هزینه رزرو برای بیش از ۲ ساعت در هفته برای متقاضیان داخل پارک، به ازای هر ساعت 100 هزار تومان و برای متقاضیان خارج از پارک هر ساعت 200 هزار تومان است.

نحوه پرداخت

مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس واریز و اسکن فیش را از طریق فرم زیر بارگذاری کنید؛ اصل فیش واریزی یا پرینت صورت‌حساب اینترنتی را به کارشناس روابط عمومی تحویل فرمایید.

نام حساب: درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس نزد بانک مرکزی شعبه ریالی

شماره‌حساب: ۴۰۰۱۰۶۶۷۰۳۰۴۰۴۵۰

شماره شبا: IR ۰۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۶۷۰۳۰۴۰۴۵۳

به‌منظور تائید رزور با کارشناس روابط عمومی تماس بگیرید.

021-91082100، داخلی 4052 (خانم قهرمانی)

رزروهای بیش از دو ساعت و متقاضیان خارج از پارک صرفأ در صورت قرار دادن اسکن فیش در فرم زیر، تایید خواهند شد.

نام واحد متقاضی (الزامی)

نام و نام خانوادگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

محل مورد درخواست (الزامی)

توجه: بدون اعلام دقیق ساعت شروع و پایان، رزرو شما انجام نخواهد شد

تاریخ یا تاریخ‌های درخواست به همراه ساعت شروع و پایان (الزامی)

فیش واریزی