فضای کسب‌وکار در سایه کرونا
مشاغل آینده تا افق 2030
مجموعه برنامه‌ریزی و مدیریت پژوهش
آمارهای بازاریابی 2020
جدیدترین تعریف سواد ازنظر یونسکو
بررسی ابعاد حقوقی و تأثیر شیوع کرونا بر تعهدات قراردادی
ارزیابی اثر بیماری کرونا بر اقتصاد ایران
مسئولیت های حاکمیت در شرایط کنونی مواجهه با ویروس کووید 19