قوانین عمومی

استارت‌آپ‌ها و نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارکنان
بررسی جزئیات اجرایی در خصوص ظرفیت های قانونی حمایت از شرکت های دانش بنیان
جواز اخذ پروانه‌های صنعتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری
آئین‌نامه اجرایی