برگزاری دوره آموزشی رموز موفقیت واحدهای فناور
برگزاری وبینار آموزشی انواع روش‌های تامین مالی
برگزاری طرح گرنت فناوری جوانه سه
برگزاری وبینار مسیر شغلی حقوق و وکالت
برگزاری نشست گپ‌گعده با موضوع میکروبیوم انسانی
برگزاری وبینار آموزشی ارزش‌گذاری شرکت‌ها
برگزاری وبینار مقدمه‌ای بر برند کارفرمایی
برگزاری رویداد مواد زیست فعال
برگزاری وبینار آموزشی مسیر شغلی عکاسی