وبینار معرفی برنامه گرنت توسعه مواد هوشمند
دومین وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه
رویداد مسیر شغلی مهندسی صنایع
برگزاری دوره آموزشی رموز موفقیت واحدهای فناور
برگزاری وبینار آموزشی انواع روش‌های تامین مالی
برگزاری طرح گرنت فناوری جوانه سه
برگزاری وبینار مسیر شغلی حقوق و وکالت
برگزاری نشست گپ‌گعده با موضوع میکروبیوم انسانی
برگزاری وبینار آموزشی ارزش‌گذاری شرکت‌ها