برگزاری وبینار نیروی فروش
برگزاری وبینار شکل‌دهی زیست‌بوم کارآفرینی
برگزاری وبینار نواحی نوآوری
برگزاری وبینار آموزشی نقش شرکت‌های پسارشد
برگزاری وبینار استارتاک
برگزاری وبینار مدیریت قیمت‌گذاری محصول
برگزاری وبینار آشنایی با الزامات روابط کار
برگزاری وبینار آشنایی با اصول مالکیت فکری
برگزاری میز مشاوره رایگان ویژه واحدهای پارک
برگزاری وبینار تحلیل و امکان سنجی ایده