پنجمین شماره خبرنامه پارک مدرس
چهل و ششمین ماهنامه وزارت علوم
اولین شماره خبرنامه تکنوپارک
پنجمین شماره نشریه نان آفرینان
چهارمین شماره خبرنامه پارک علم و فناوری ‌مدرس
ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم
انتشار دوازدهمین شماره خبرنامه‌الکترونیکی آموزش عالی
چهل و دومین ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم
یازدهمین خبرنامه آموزش عالی
انتشار اولین شماره خبرنامه الکترونیکی با نام نو