دوره رشد

دوره رشد دوره‌ای است که در طی آن یک واحد فناوری خصوصی با تعقیب ایده محوری مناسب و متکی بر فناوری، به یک موسسه فعال و موفق اقتصادی تبدیل می‌شود. مؤسسات فناوری نوپا با زمینه فعالیت در حوزۀ ایده محوری مصوب خود، پس از طی مراحل پذیرش می‌توانند جهت سپری نمودن دوره رشد در پارک برای مدت محدودی در مراکز رشد پارک مستقر شوند.
در صورت پذیرش درخواست متقاضی، شرط استقرار در مرکز رشد و برخورداری از خدمات این دوره، داشتن ماهیت حقوقی و یا در مرحله ثبت شرکت/مؤسسه است.
مدت دوره حداکثر 3 سال است که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا 5 سال قابل افزایش است.