دشبورد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

1131

تعداد پرسنل واحدها

20

تعداد دانش‌بنیان

118

تعداد کل واحد‌ها

دشبورد پارک علم و فناوری مدرس