دشبورد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

۱۱۳۱

تعداد پرسنل واحدها

۲۰

تعداد دانش‌بنیان

۱۱۸

تعداد کل واحد‌ها

دشبورد پارک علم و فناوری مدرس