دوره پیش رشد

پارک های فناوری با ایجاد یک چتر حمایتی در سه تا پنج سال اول فعالیت شرکت های دانش بنیان، شرکت های مزبور را برای ورود تدریجی به بازار و تجاری سازی دانش و تکنولوژی که دارا هستند، آماده می کنند.

یکی از اهداف اصلی پارک مدرس، ترغیب دانشجویان و اساتید فارغ التحصیل دانشگاهی برای حضور در پارک است تا حاصل کار پژوهشی خود را تبدیل به محصولی نمایند که قابلیت تجاری سازی داشته باشد. بخش دیگر این است که زمینه برای همه افرادی که می توانند در یک امری نوآوری داشته باشند، جهت داوری و حمایت در حوزه های فناورانه برای تولید محصولات تجاری در کشور فراهم شود؛ از این رو سه دوره پیش رشد، رشد و پارک جهت استقرار در این مرکز تعریف گردیده است.

دوره پیش رشد، دوره ای است جهت استقرار صاحبان ایده و افراد مستعد کار (کارآفرین) که در مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس به انجام مطالعات مقدماتی، اجرای ایده محوری، ثبت شرکت و تنظیم طرح تجاری (Business Plan) می پردازند. در این دوره، با حمایت مرکز، طرح کاری و برنامه متقاضی تثبیت و تکمیل گردیده و متقاضی در قالب یک شرکت یا مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل به ثبت می رسد. طول این دوره 6 ماه بوده که پس از ارزیابی عملکرد مؤسسه در صورت صلاحدید رئیس مرکز رشد تا 9 ماه قابل تمدید می باشد.