فرانگر افق نما

بنر پارک مدرس

فرانگر افق نما

علوم ژئوماتیک

طراحی و توسعه سامانه علمی پایش پدیده فرونشست

با استفاده از تکنولوژی تداخل سنجی راداری

فرانگر افق نما

کارگروه تخصصی: فناوری
علوم ژئوماتیک
طراحی و توسعه سامانه علمی پایش پدیده فرونشست با استفاده از تکنولوژی تداخل سنجی راداری

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محمد شفیعی

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 302.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 3021