فرآموز هنداسه
ریز افزا باران
رویان افزار مبتکر
ماندگار مدار آوین
سپهر نوين اطلاعات ساخت
خط و ربط پایدار
راد مشاوران امین
بازتاب طراحی در تولید
همگام صنعت ایستا اهواز‎
آرا کاوش پژوه
تراشه پرداز پویا
پویا صنعت مدار