نام واحد مدیر عامل مبلغ (ريال) تاریخ
سال 97
نوآفرینان سبز فروردین محمود علیزاده 51.500.000 97/07/03
پویا تجارت کسری محمدحسین پویامنش 20.000.000 97/07/11
سپهر صنعت پلاسما وحید طاهری 25.000.000 97/07/11
مدیریت کیفیت سلامت حسین ویسی 25.000.000 97/07/24
برنا گستران دانش سیمین قربانی 20.000.000 97/07/24
کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت علی رویین 25.000.000 97/07/24
مجموع کل 166.500.000