گرنت‌های پرداخت شده از شهریورماه سال 97

ردیفنام واحدمبلغ پرداخت شده (ریال)تاریخ پرداخت
1آفرینش لوازم فنی البرز50.000.00098/09/05
2تحلیلگران داده صبا15,000,00098/08/11
3شرکت هوشمندسازان کسب و کار مدرس100,000,00098/06/16
4نگار شهر دانش100,000,00098/05/15
5سپهر صنعت پلاسما75,000,00098/03/20
6کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت75,000,00098/03/20
7توسعه فناوری فلز پیشرو76,000,00097/12/15
8باغچه باران48,930,00097/12/13
9نوآفرینان سبز فروردین48,500,00097/12/11
10نوآوران سلامتی سلام100,000,00097/12/11
11فراورده های بهار زیستی مدرس30,000,00097/12/11
12زیست فناوران سبز اشراق99,400,00097/12/11
13نوین ارتباط راسافن70,000,00097/12/08
14ریز هوشمند آسمان70,000,00097/12/08
15برنا گستران دانش50,000,00097/12/07
16مدیریت کیفیت سلامت45,000,00097/11/30
17نوآفرینان30,000,00097/11/27
18تحلیلگران داده صبا85,434,20097/11/24
19سرآمدان اندیشه آوینا100,000,00097/11/24
20معماری پویا100,000,00097/11/23
21مدیریت کیفیت سلامت30,000,00097/11/23
22فناوران پژوهش گستر سما30,000,00097/11/15
23فاتحان آسمان نواندیش70,000,00097/11/08
24نوآفرینان70,000,00097/11/08
25پویا تجارت کسری60,000,00097/11/03
26نانو عنصر سازان پیشگام70,000,00097/10/30
27به فراوران نوین آریا سرمد70,000,00097/10/22
28آرتام30,000,00097/10/19
29هاتفان ایده های نو100,000,00097/10/19
30بسپار فراورش ایرانیان99,960,50097/09/27
31باغچه باران30,000,00097/08/27
32برنا گستران دانش20,000,00097/07/24
33مدیریت کیفیت سلامت25,000,00097/07/24
34کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت25,000,00097/07/24
35پویا تجارت کسری20,000,00097/07/011
36سپهر صنعت پلاسما25,000,00097/07/11
37نوآفرینان سبز فروردین51,500,00097/07/03
جمع2,194,724,700