گرنت‌های پرداخت شده از سال 97

نام واحد مبلغ (ريال) تاریخ
باغچه باران 48.930.000 97/12/13
نوآفرینان سبز فروردین 48.500.000 97/12/11
زیست فناوران سبز اشراق 99.400.000 97/12/11
فراورده‌های بهار زیستی مدرس 30.000.000 97/12/11
نوآوران سلامتی سلام 100.000.000 97/12/11
نوین ارتباط راسافن 70.000.000 97/12/08
برنا گستران دانش 50.000.000 97/12/08
ریزهوشمند آسمان 70.000.000 97/12/08
مدیریت کیفیت سلامت 45.000.000 97/11/30
نوآفرینان 30.000.000 97/11/27
تحلیل‌گران داده صبا 85.434.200 97/11/24
سرامدان اندیشه آوینا 100.000.000 97/11/24
مدیریت کیفیت سلامت 30.000.000 97/11/23
معماری پویا 100.000.000 97/11/23
فناوران پژوهش گستر سماء 30.000.000 97/11/15
نوآفرینان 70.000.000 97/11/08
فاتحان آسمان نواندیش 70.000.000 97/11/08
پویا تجارت کسری 60.000.000 97/11/03
نانو عنصرسازان پیشگام 70.000.000 97/10/30
به‌فراوران نوین آریا سرمد 70.000.000 97/10/22
هاتفان ایده‌های نو 100.000.000 97/10/19
آرتام 30.000.000 97/10/19
بسپار فراورش ایرانیان 99.960.500 97/09/27
باغچه باران 30.000.000 97/08/27
کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت 25.000.000 97/07/24
مدیریت کیفیت سلامت 25.000.000 97/07/24
برنا گستران دانش 20.000.000 97/07/24
سپهر صنعت پلاسما 25.000.000 97/07/11
پویا تجارت کسری 20.000.000 97/07/11
نوآفرینان سبز فروردین 51.500.000 97/07/03
مجموع کل (ريال) 1.703.724.700