گرنت‌های پرداخت شده از سال 97

نام واحد

مبلغ (ريال) تاریخ

بسپار فراورش ایرانیان

99.960.500

97/09/27

باغچه باران

30.000.000

97/08/27

کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت

25.000.000

97/07/24

مدیریت کیفیت سلامت

25.000.000

97/07/24

برنا گستران دانش

20.000.000

97/07/24

سپهر صنعت پلاسما

25.000.000

97/07/11

پویا تجارت کسری

20.000.000

97/07/11

نوآفرینان سبز فروردین

51.500.000

97/07/03

مجموع کل

296.460.500