نانو فناوران دایا

بنر پارک مدرس

نانو فناوران دایا

شیمیایی

تولیدکش بافت های گیاهی

نانو فناوران دایا

کارگروه تخصصی: کشاورزی

تولیدکش بافت های گیاهی

سوابق اجرایی

مریم نگهبان

مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: 
حشره شناسی کشاورزی
سوابق اجرایی:

اسم بنیانگذار 1

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
سمت:

اسم بنیانگذار 2

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
سمت:

اسم بنیانگذار 3

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
سمت:

محصولات

مشاهده سایت شرکت

  • نشانی

    تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران _ کرج، بعد از پیکان شهر، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

  • تلفن

  • سایت