مصاحبه با شرکت ایرانیان تجهیز سینا
مصاحبه با شرکت نوافرینان سبز فروردین
قسمت دوم از فصل ششم پادکست‌های پارک
قسمت اول از فصل ششم پادکست‌های پارک
قسمت سوم از فصل پنجم پادکست‌های پارک
قسمت دوم از فصل پنجم پادکست‌های پارک
قسمت اول از فصل پنجم پادکست‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس
قسمت سوم از فصل چهارم پادکست‌های پارک
قسمت چهارم از فصل سوم پادکست‌های پارک