ریز افزا باران
خط و ربط پایدار
راد مشاوران امین
تراشه پرداز پویا
فناوری ارتعاشات و آکوستیک مدرس
باغچه باران
مدیریت کیفیت سلامت
کشت و صنعت ماهان پیشرو سایان
پیشگامان ابتکار ژن
ژن پایا نهاد زاگرس
تولید زادمایه های کشاورزی