ردیف نام شرکت/واحد فناور نام مدیرعامل نوع گرنت پرداختی میزان گرنت تایید شده (ریال) تاریخ پرداخت
۱ پترو شیوا صنعت سعید انصاری صدرآبادی امور مالیاتی و اقتصادی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲ فن آوران بافر ویرا محمد نجاتی شندی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳ نقشه راه کسب و کار شریف حامد نوری توسعه ساختار و خرید تجهیزات ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴ آفاق نگران زیست گستر ندا سلطانی توسعه ساختار و خرید تجهیزات ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۵ آفاق نگران زیست گستر ندا سلطانی سرمایه در گردش ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۶ دانا ابزار کشاورز هومن رجبی پور توسعه ساختار و خرید تجهیزات ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۷ دانا ابزار کشاورز هومن رجبی پور سرمایه در گردش ۲۵۱,۴۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۸ زینو محمود رضا فرشچیان بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۹ بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی حمایت کارآفرینی ۳,۶۴۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۰ داروگیاه تپه ماهور بالادشت رضا عرفانزاده طراحی وب سایت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۱ داروگیاه تپه ماهور بالادشت رضا عرفانزاده ثبت شرکت ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۲ آتیه زرین شریف مریم شریف پور ثبت شرکت ۱۸,۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۳ زمین خاک پویان سید توحید سید جلال الدین گنابادی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۴ بارکاو پویا بینش محمد سمنانیان و شرکاء طراحی وب سایت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۵ خط و ربط پایدار قمر حسومی توسعه منابع انسانی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۶ پترو شیوا صنعت سعید انصاری صدرآبادی توسعه ساختار و خرید تجهیزات ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۷ کیا اکسیر شیمی فاطمه حاجی قاسمعلی توسعه منابع انسانی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۸ ژرف نگار ژی کوروش خان محمدی توسعه ساختار و خرید تجهیزات ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۹ دانش پژوهان ورنای آتی رامبد دانش پژوه حمایت کارآفرینی ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۰ سامانه فناوری های پیشرو معماری و شهرسازی پایدار ایرانیان منصور یگانه ثبت شرکت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۱ سپهرنوین اطلاعات ساخت شایان حجت پناه طراحی وب سایت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۲ سپنتا صنعت اروند پارسا سامان اصفهانی حمایت کارآفرینی ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۳ سپنتا صنعت اروند پارسا سامان اصفهانی ثبت شرکت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۲۴ پایان اسماعیل نجار مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۲۵ بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۲۶ توسعه زیست فناوری فکور آرمان بیرقدار کشکویی تجهیز کارگاه – مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۲۷ آفاق نگران زیست گستر ندا سلطانی توسعه منابع انسانی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۲۸ آفاق نگران زیست گستر ندا سلطانی توسعه ساختار و خرید تجهیزات ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۲۹ ایده پردازان  حکیم صائب جمال محمودی طراحی وب سایت ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۳۰ ایده پردازان  حکیم صائب جمال محمودی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۳۱ بارکاو پویا بینش محمد سمنانیان و شرکاء توسعه منابع انسانی ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۳۲ زیست فناوران مدرس شمال نعمت اله محمودی توسعه ساختار و خرید تجهیزات ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳۳ بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی توسعه ساختار و خرید تجهیزات ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۳۴ سرو آب انرژی مهدی جعفری ارسلو نمایشگاه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۵ رهیافت پارسیان کمپرسور ارس فواد ظهوری نمایشگاه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۶ دارو گیاه تپه ماهور بالادشت رضاعرفانزاده سرمایه در گردش ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۷ پیشگامان عصر یادگیری عمیق مرتضی صابری کمرپشتی حمایت کارآفرینی ۶,۳۷۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۸ دانش رهپویا ن وندادشیان آزما (دروشا) فاطمه جوشقانی حمایت کارآفرینی ۱۲,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۹ ره کاوهوشمند اعظم ابراهیمیان حمایت کارآفرینی ۱۹,۴۷۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۰ فناوری نسل کارو مریم محمدی حمایت کارآفرینی ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۱ فن آوران بافر ویرا محمد نجاتی شندی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۲ نوآفرینان سبز فروردین محمود علیزاده نمایشگاه ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۳ فرایندهای سیستم ساز آزاد قشم محمد سیف الهی نمایشگاه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۴ پترو شیوا صنعت سعید انصاری صدرآبادی نمایشگاه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۵ پره توربین آسیا حسین صادق خانی نمایشگاه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۶ سپنتا صنعت اروند پارسا سامان اصفهانی بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۴۷ آینده پویان مکاترونیک ایران مجید ساده دل بازاریابی،چاپ بروشور و کاتالوگ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۴۸ سرآمدان اندیشه آوینا سید محمد رضوی حاجی آقا مشاوره ۲۶,۴۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۴۹ بارکاو پویا بینش محمد سمنانیان و شرکاء سرمایه در گردیش ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۰ ماهان پیشرو سامان جلال بختیاری حمایت کارآفرینی ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۱ بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش ۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۲ بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۳ بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش ۱۹۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۴ بهین جلبک فرآوران البرز بهروز زارعی دارکی سرمایه در گردش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۵ حیات سبز حشرات رضا فرهنگی حمایت کارآفرینی ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۶ پارس زیست الکترو مغناطیس حورا تجریشی سرمایه در گردش ۲۷۷,۹۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۷ ریزافزاباران سجاد بارانی سرمایه در گردش ۲۲۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۵۸ چشمه های آسمانی باران شمال نادر بهرامی فر سرمایه در گردش ۱۹۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳