واحدهای دوره پارک

شماره نام شرکت نام و نام
خانوادگی مدیرعامل
ایده
محوری
    پردیس
بابایی
 
1207 کاویان
گستر مهدیشهر
حسین
باصفا
حفاظت
کاتدیک مربوط به خط لوله زیر دریا و سازه های
دریایی
1251 ارمغان
تجارت پرهام
سید
سجاد قدسی (میرحمید قدسی)
ساخت
دستگاه سونوگرافی کالر داپلر با
استفاده از دانش فنی مکانیک، الکترونیک و
الکتریکال سیفتی
1202 شرکت
بازرگانی تولید مروابن
سید
محمدرضا مرتضوی
طراحی
و تولید مواد اولیه دندانپزشکی و تجهیزات مربوطه
1285 گروه
صنعتی بتا سرآمد
کامران
فتح الهی
تجهیزات
مونتاژ الکترونیک و قلع کاری تمام اتوماتیک
1183 سبزیجات
زنده و در حال رشد سپیدار
فریبرز
شقاقی
کاشت
سبزیجات خوراکی در گلدان حاوی بستر کشت
1114 اسپان
قارچ دارویی
محمدعلی
قهرمانلو
تولید
اسپان قارچ دارویی و خوراکی- صنایع تبدیلی-
کمپوست قارچ دارویی