معرفی کتاب استراتژی اقیانوس آبی
معرفی کتاب ترن هوایی کارآفرینی
معرفی کتاب چک‌لیست استارت‌آپ
معرفی کتاب ادیسون و نوآوری 
معرفی کتاب صد سال دیگر
معرفی کتاب ساختن برای ماندن
معرفی کتاب آینده کاری پساکرونا  
شرکت خلاقیت