حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان

کارگروه تخصصی: صنعت و انرژی

مدیرعامل: محمد راکیان