خارج شده04
بنر پارک مدرس

سنگ پژوهان ذخایر و داده ها

مهندسی معدن

طراحی و بهبود دهی و مشابه سازی

تجهیزات و انجام آزمایشات میدانی

پارک علم و فناوری مدرس