مصاحبه معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر علی خاکی صدیق- نحوه برگزاری امتحانات در سال جاری (1399)