معرفی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، حاضر در نمایشگاه هفته پژوهش.