برخی اقدامات اخیر پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس- تابستان ۹۹