افتتاحیه ساختمان پردیس پژوهش، با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه.