مصاحبه تلویزیونی شبکه نسیم (برنامه نسیم دانش) با برخی از مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس