گزارش دوربین ۷ از مراسم اختتامیه کارآفرین دانشگاهی، استارپوزال،