گزارش عملکرد پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در سال 1399

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹