فایل درخواست گرنت و فایل مپفا را تکمیل و نام خود را به ابتدای نام فایل اضافه و ارسال فرمایید.

توجه شود که فاکتورهای ارسال شده باید مطابق قوانین اداره مالیات باشد. اصل فاکتورها را به کارشناس مرکز رشد تحویل فرمایید.

تنها درخواست های ارسال شده از طریق فرم سایت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

درخواست گرنت

نام واحد (الزامی)

نام و نام خانودگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

فرم درخواست گرنت را در قالب word یا pdf بارگذاری فرمایید.

فرم مپفا را در قالب excel بارگذاری فرمایید.

فرم اطلاعات سایت را از طریق منو خدمات تکمیل فرمایید، در صورت کامل نبودن فرم اطلاعات سایت، درخواست شما بررسی نخواهد شد.