خبرنامه داخلی دانشگاه بجنورد
سی و دومین نشریه پژوهش و فناوری عتف
سی و یکمین نشریه پژوهش و فناوری عتف
خبرنامه آموزش عالی