بنر پارک مدرس

انرژی سبز مدرس

صنعت و انرژی

طراحی، ساخت و ارزیابی تولید برق، سرما و حرارت (CCHP)

به منظور استفاده در گلخانه ها و دام داری های کشور

پارک علم و فناوری مدرس