مهندسی پیشگان آزمون افزار یاس

کارگروه تخصصی: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مدیرعامل: بتول سادات مختار شاهی