مهندسی رایین صنعت

کارگروه تخصصی: مواد و تجهیزات پزشکی

مدیرعامل: محمدرضا جعفری