مهندسی پویا صنعت مدار

کارگروه تخصصی: صنعت و انرژی

مدیرعامل: سید اسماعیل طباطبایی زاده