همگام صنعت ایستا اهواز

کارگروه تخصصی: صنعت و انرژی

مدیرعامل: علی داودی