پره توربین آسیا

کارگروه تخصصی: صنعت و انرژی

مدیرعامل: حسین صادق خانی