نور افزار فوتون

کارگروه تخصصی: صنعت و انرژی

مدیرعامل: محمد مسعود حق شناس