صنایع نشسته الوند (گوهر سهام ایرانیان سابق)

کارگروه تخصصی: کشاورزی،دامپروری و شیلات

مدیرعامل: امیرحسین صداقی