پترویک

کارگروه تخصصی: صنعت و انرژی

تولید روانکارهای خودرویی و صنعتی دانش بنیان

تولید سوخت بایو دیزل ، روغن پایه استر.