ثمین اکسیر پارسه

کارگروه تخصصی: سلامت و پزشکی

تولید، استخراج و استحصال کلیه مواد زیست‌فعال با منشآ طبیعی.

کلیه‌ی مواد زیست‌فعال ازجمله کاروتنوئیدها، منوترپن آلدئیدها، پلی‌فنول‌ها و غیره با درجه خلوص بالا از گیاهان و سایر منابع طبیعی استخراج می‌شوند و با استفاده از روش‌های استاندارد آزمایشگاهی شناسایی و تایید می‌شوند. درصورت نیاز سمیت و مکانیسم‌های عمل آنها در مطالعات برون‌تنی و درون‌تنی در مدلهای بیماریها با استفاده از روش‌های معتبر آزمایشگاهی مطالعه و بررسی می‌گردد.
در مرحله بعد مواردی که دارای اثرات و عملکردهای مطلوب زیستی – پزشکی بوده و یا در حوزه‌های دیگر از جمله در صنایع غذایی دارای کاربرد می‌باشند و همچنین فاقد اثرات سوء بوده و از لحاظ تجاری و اقتصادی، صرفه‌ی تولیدی داشته باشند، در راستای استانداردهای موجود وارد مراحل تهیه، استخراج، استحصال، تولید یا فرآوری در مقیاس های بزرگتر نیمه صنعتی و صنعتی می‌گردند.