صنعت سازان برق ایرانیان

کارگروه تخصصی: صنعت و انرژی

مدیرعامل: سید محمد میر محمد علی