فنی مهندسی صنعت و دریایی فن آوران سیراف

کارگروه تخصصی: صنعت و انرژی

مدیرعامل: حسن ابراهیم پور ضیایی